Garantie bepalingen

Op vrijwel alle Producten die door Van Luijk  Bijouterie geleverd worden bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die gehanteerd wordt door de fabrikant of importeur.

Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst op afstand niet aan.

Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.  

Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door Van Luijk  Bijouterie dan wel de producent of importeur wordt erkend, komen de kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van Van Luijk Bijouterie.

Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is Van Luijk  Bijouterie niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen.

Van Luijk  Bijouterie zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.
Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Van Luijk  Bijouterie niet in ontvangst genomen.

Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Van Luijk Bloemstukken en Bijouterie kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of niet meer  wordt geproduceerd. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@vanluijk-bb.nl


Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort.
Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
Van het retourrecht zijn uitgesloten:
·         Bedrukte artikelen welke aard dan ook;
·         Artikelen die speciaal voor de klant aangepast zijn of buiten het geboden assortiment om worden besteld;
·         Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.

Garantie

Van Luijk Bijouterie garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, als ook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De door Van Luijk  Bijouterie verleende garantie vervalt bij excessieve of normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
·         nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
·         sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
·         (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
·         reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Van  Bijouterie onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
·         van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
·         het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
·         als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen;
·         de koper wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;

Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Van Luijk Bijouterie worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

Deze garantie houdt in dat indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, Van Luijk Bijouterie het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Van Luijk  Bijouterie) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen alsmede ook portokosten.

Vervangen zaken dan wel onderdelen worden eigendom van Van Luijk  Bijouterie. 
Koper is volledig aansprakelijk jegens Van Luijk  Bijouterie voor alle kosten die zijn ontstaan als gevolg van niet gegronde klachten, waaronder te verstaan valt klachten aan zaken waarvan de garantietermijn is verstreken. 

Garantieverlening door Van Luijk Bijouterie geldt slechts voor de koper en niet voor derden. Voor zover de garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken, of onderdelen van zaken die Van Luijk Bijouterie heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door Van Luijk Bijouterie nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de derden ten opzichte van Van Luijk Bijouterie hebben. 

Laat een antwoord achter